False Flag

I don’t have the ability to transpose these things onto video. If anyone has the ability and the wish to do so, by all means help yourself:

1 January:

2 January:

This is when Britain’s Met Office went dark:
How do I detail what all these charts mean?
The work is not just daunting but pointless as I have covered everything in closer detain every day past as it passed. What do you want from me?
How can an old man do it all alone?

3 January:


I can’t remember why 4 January is missing

5 January:

6 January:

7 January:

8 January:

9 January:

10 January:

11 January:

12 January:

13 January:

14 January:

14 January:

15 January:

16 January:

17 January:

18 January:

19 January:

20 January:

21 January:

22 January:

23 January:

24 January:

25 January:

26 January:

27 January:

28 January:

29 January:

30 January:

31 January:

Advertisements

Google refused to translate this with the other script

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജ്യം. സങ്കീർണമായ പ്രതിഭാസമല്ല, മാത്രമല്ല, സങ്കല്പിക്കാവുന്നതും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതും വിലയേറിയതും. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പുറത്താണ് ഇത്.

ഈ സാഹചര്യത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. സാഹചര്യം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ എന്തും ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല:
അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം

പടിഞ്ഞാറ് ഞങ്ങൾ അതിനായി വളരെ വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും അശ്ലീലവുമാണെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം കരുണയുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.

该国一直是24小时热带风暴的中心。 这种现象不仅闻所未闻,难以想象并且代价昂贵; 它是叛国罪之外的罪犯。

有任何数量的圣经预测了这种情况。 我不相信可以做任何事情来阻止这种情况发展到下一个阶段:
火山爆发 – 除了要求神代求。

我担心我们在西方可能会为此而拖延太久,而且我们太不负责任并且不愿意这样做。 愿上帝怜悯我们的灵魂。

Gāi guó yīzhí shì 24 xiǎoshí rèdài fēngbào de zhōngxīn. Zhè zhǒng xiànxiàng bùjǐn wénsuǒwèiwén, nányǐ xiǎngxiàng bìngqiě dàijià ángguì; tā shì pànguó zuì zhī wài de zuìfàn.

Yǒu rènhé shùliàng de shèngjīng yùcèle zhè zhǒng qíngkuàng. Wǒ bù xiāngxìn kěyǐ zuò rènhé shìqíng lái zǔzhǐ zhè zhǒng qíngkuàng fāzhǎn dào xià yīgè jiēduàn:
Huǒshān bàofā – chúle yāoqiú shéndài qiú.

Wǒ dānxīn wǒmen zài xīfāng kěnéng huì wèi cǐ ér tuōyán tài jiǔ, érqiě wǒmen tài bù fù zérèn bìngqiě bù yuànyì zhèyàng zuò. Yuàn shàngdì liánmǐn wǒmen de línghún.

国は24時間熱帯暴風の中心地であった。 そのような現象は想像も難しく、高価ではないだけでなく、 それは反逆を超えた犯罪です。

このような状況を予測している聖書がいくつでもあります。 私は、状況が次の段階に進むのを防ぐために何かができるとは信じていません。
火山噴火 – 仲介のために神に求めることを除いて。

私たちは、西側の人々がそれを遅らせることが遅すぎるかもしれないこと、そしてそれをするにはあまりにも精神的で宗教的でないことを恐れている。 神が私たちの魂に慈悲を持ってください。

Kuni wa 24-jikan nettai bōfū no chūshinchideatta. So no yōna genshō wa sōzō mo muzukashiku, kōkade wanai dakedenaku, soreha hangyaku o koeta hanzaidesu. Ko no yōna jōkyō o yosoku shite iru seisho ga ikutsu demo arimasu. Watashi wa, jōkyō ga tsugi no dankai ni susumu no o fusegu tame ni nanika ga dekiru to wa shinjite imasen. Kazan funka – chūkai no tame ni kami ni motomeru koto o nozoite. Watashitachiha, nishigawa no hitobito ga sore o okuraseru koto ga oso sugiru kamo shirenai koto, soshite sore o suru ni wa amarini mo seishin-tekide shūkyō-tekidenai koto o osorete iru. Kami ga watashitachi no tamashī ni jihi o motte kudasai.
578/5000
24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജ്യം. സങ്കീർണമായ പ്രതിഭാസമല്ല, മാത്രമല്ല, സങ്കല്പിക്കാവുന്നതും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതും വിലയേറിയതും. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പുറത്താണ് ഇത്.

ഈ സാഹചര്യത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. സാഹചര്യം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ എന്തും ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല:
അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം

പടിഞ്ഞാറ് ഞങ്ങൾ അതിനായി വളരെ വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും അശ്ലീലവുമാണെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം കരുണയുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.

Iceland, for whom the bell tolls

Landið hefur verið miðstöð suðrænum stormi í 24 klukkustundir. Ekki aðeins er slíkt fyrirbæri óheyrt, erfitt að ímynda sér og fallega dýrt; það er glæpamaður utan landráðs.

Það eru nokkur heilög ritningar sem hafa spáð þessu ástandi. Ég trúi ekki að eitthvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir að ástandið þróist í næsta áfanga:
Eldgos – nema að biðja Guð um fyrirbæn.

Ég óttast að við, í vestri megi hafa skilið eftir of seint fyrir það og að við erum of óheiðarleg og irreligious að gera það. Megi guð miskunna sálum okkar.

The country has been the centre of a tropical storm for 24 hours. Not only is such a phenomenon unheard of, difficult to imagine and hideously expensive; it is criminal beyond treason.

There are any number of holy scriptures that have forecast this situation. I do not believe that anything can be done to prevent the situation from developing into the next phase:
A volcanic eruption -except asking god for intercession.

I fear that we, in the west may have left things too late for that and that we are too immodest and irreligious to do so. May god have mercy on our souls.

El país ha sido el centro de una tormenta tropical durante 24 horas. No solo es un fenómeno inaudito, difícil de imaginar y horriblemente costoso; es criminal más allá de la traición.

Hay muchas escrituras sagradas que han pronosticado esta situación. No creo que se pueda hacer nada para evitar que la situación se desarrolle en la siguiente fase:
Una erupción volcánica, excepto pedirle a Dios intercesión.

Temo que nosotros, en el oeste, hayamos dejado las cosas demasiado tarde para eso y que somos demasiado inmodestos e irreligiosos para hacerlo. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas.

578/5000
24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജ്യം. സങ്കീർണമായ പ്രതിഭാസമല്ല, മാത്രമല്ല, സങ്കല്പിക്കാവുന്നതും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതും വിലയേറിയതും. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പുറത്താണ് ഇത്.

ഈ സാഹചര്യത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. സാഹചര്യം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ എന്തും ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല:
അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം

പടിഞ്ഞാറ് ഞങ്ങൾ അതിനായി വളരെ വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും അശ്ലീലവുമാണെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം കരുണയുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.

578/5000
24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജ്യം. സങ്കീർണമായ പ്രതിഭാസമല്ല, മാത്രമല്ല, സങ്കല്പിക്കാവുന്നതും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതും വിലയേറിയതും. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പുറത്താണ് ഇത്.

ഈ സാഹചര്യത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. സാഹചര്യം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ എന്തും ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല:
അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം

പടിഞ്ഞാറ് ഞങ്ങൾ അതിനായി വളരെ വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും അശ്ലീലവുമാണെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം കരുണയുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.

578/5000
24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജ്യം. സങ്കീർണമായ പ്രതിഭാസമല്ല, മാത്രമല്ല, സങ്കല്പിക്കാവുന്നതും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതും വിലയേറിയതും. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പുറത്താണ് ഇത്.

ഈ സാഹചര്യത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. സാഹചര്യം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ എന്തും ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല:
അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം

പടിഞ്ഞാറ് ഞങ്ങൾ അതിനായി വളരെ വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും അശ്ലീലവുമാണെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം കരുണയുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.