Discernment

Since they shot that thing down about a week back, I don’t know exactly what it was a satellite I hope or just a drone redirect maybe (a satellite would cost millions to replace, everyone would know everything about it and the US would shoot it down) I have forgotten how to recognise the old patterns. I could go over my old posts to find them but they are haphazard and all over the place on various sites.

All my useful stuff is by Weatherlawyer (IANAL, just interested in weather-lore) some of it, mostly on Usenet, is by a Microsoft sign-in and is out of date by more than a decade.

Anyhow, we have a problem. I am sure that if there are people keen enough to do it you can learn a lot about what I was doing by just viewing the events of the last few days. No need to go trawling through the past, just sit back and learn for the next time in case someone else gets a big idea.

I am not against terra-forming or geo-engineering just against doing it without asking god’s approval first. I am pretty sure he has this stuff in mind for us to make new lives for ourselves somewhere out there among all those planets.

I will post most of what you need starting about 2 days before the last large ‘quake. These are all the sites I scan there are god know how many more you can choose from and they will all give you the same results when you learn how they vary….

They are all connected by virtue of being on the same planet. It is called teleconnection and, before DeepState, was due to the distribution of sea surface heat in the oceans.

 

False Flag

I don’t have the ability to transpose these things onto video. If anyone has the ability and the wish to do so, by all means help yourself:

1 January:

2 January:

This is when Britain’s Met Office went dark:
How do I detail what all these charts mean?
The work is not just daunting but pointless as I have covered everything in closer detain every day past as it passed. What do you want from me?
How can an old man do it all alone?

3 January:


I can’t remember why 4 January is missing

5 January:

6 January:

7 January:

8 January:

9 January:

10 January:

11 January:

12 January:

13 January:

14 January:

14 January:

15 January:

16 January:

17 January:

18 January:

19 January:

20 January:

21 January:

22 January:

23 January:

24 January:

25 January:

26 January:

27 January:

28 January:

29 January:

30 January:

31 January:

Google refused to translate this with the other script

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജ്യം. സങ്കീർണമായ പ്രതിഭാസമല്ല, മാത്രമല്ല, സങ്കല്പിക്കാവുന്നതും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതും വിലയേറിയതും. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പുറത്താണ് ഇത്.

ഈ സാഹചര്യത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. സാഹചര്യം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ എന്തും ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല:
അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം

പടിഞ്ഞാറ് ഞങ്ങൾ അതിനായി വളരെ വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും അശ്ലീലവുമാണെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം കരുണയുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.

该国一直是24小时热带风暴的中心。 这种现象不仅闻所未闻,难以想象并且代价昂贵; 它是叛国罪之外的罪犯。

有任何数量的圣经预测了这种情况。 我不相信可以做任何事情来阻止这种情况发展到下一个阶段:
火山爆发 – 除了要求神代求。

我担心我们在西方可能会为此而拖延太久,而且我们太不负责任并且不愿意这样做。 愿上帝怜悯我们的灵魂。

Gāi guó yīzhí shì 24 xiǎoshí rèdài fēngbào de zhōngxīn. Zhè zhǒng xiànxiàng bùjǐn wénsuǒwèiwén, nányǐ xiǎngxiàng bìngqiě dàijià ángguì; tā shì pànguó zuì zhī wài de zuìfàn.

Yǒu rènhé shùliàng de shèngjīng yùcèle zhè zhǒng qíngkuàng. Wǒ bù xiāngxìn kěyǐ zuò rènhé shìqíng lái zǔzhǐ zhè zhǒng qíngkuàng fāzhǎn dào xià yīgè jiēduàn:
Huǒshān bàofā – chúle yāoqiú shéndài qiú.

Wǒ dānxīn wǒmen zài xīfāng kěnéng huì wèi cǐ ér tuōyán tài jiǔ, érqiě wǒmen tài bù fù zérèn bìngqiě bù yuànyì zhèyàng zuò. Yuàn shàngdì liánmǐn wǒmen de línghún.

国は24時間熱帯暴風の中心地であった。 そのような現象は想像も難しく、高価ではないだけでなく、 それは反逆を超えた犯罪です。

このような状況を予測している聖書がいくつでもあります。 私は、状況が次の段階に進むのを防ぐために何かができるとは信じていません。
火山噴火 – 仲介のために神に求めることを除いて。

私たちは、西側の人々がそれを遅らせることが遅すぎるかもしれないこと、そしてそれをするにはあまりにも精神的で宗教的でないことを恐れている。 神が私たちの魂に慈悲を持ってください。

Kuni wa 24-jikan nettai bōfū no chūshinchideatta. So no yōna genshō wa sōzō mo muzukashiku, kōkade wanai dakedenaku, soreha hangyaku o koeta hanzaidesu. Ko no yōna jōkyō o yosoku shite iru seisho ga ikutsu demo arimasu. Watashi wa, jōkyō ga tsugi no dankai ni susumu no o fusegu tame ni nanika ga dekiru to wa shinjite imasen. Kazan funka – chūkai no tame ni kami ni motomeru koto o nozoite. Watashitachiha, nishigawa no hitobito ga sore o okuraseru koto ga oso sugiru kamo shirenai koto, soshite sore o suru ni wa amarini mo seishin-tekide shūkyō-tekidenai koto o osorete iru. Kami ga watashitachi no tamashī ni jihi o motte kudasai.
578/5000
24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജ്യം. സങ്കീർണമായ പ്രതിഭാസമല്ല, മാത്രമല്ല, സങ്കല്പിക്കാവുന്നതും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതും വിലയേറിയതും. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പുറത്താണ് ഇത്.

ഈ സാഹചര്യത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. സാഹചര്യം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ എന്തും ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല:
അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം

പടിഞ്ഞാറ് ഞങ്ങൾ അതിനായി വളരെ വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും അശ്ലീലവുമാണെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം കരുണയുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.